Přihlášení Česky English
Divalia, a.s.

O společnosti

Lokalita

Technologie

Ekologie

Fotogalerie

Kontakt

Technologie elektrárny

Obecně

Sluneční elektrárna používá určitou část spektra dopadové sluneční energie pro výrobu energie elektrické.

Základním stavebním prvkem, na kterém přímo k přeměně dochází je solární článek uspořádaný na solárním panelu. Přeměna spočívá ve fyzikálním jevu, který probíhá nehlučně bez emisí a spotřeby dalších látek v solárně aktivních materiálech. Solární články jsou složeny z polovodičů, ve většině případů z křemíku. Polovodiče se s přísunem energie stávají vodivými. Fotony slunečního záření, které dopadají na přechod P-N (kladně-záporně nabitá oblast - vnitřní elektrické pole) svou energií vyrážejí z krystalické mřížky elektrony, které se stávají volnými a jsou zárodkem elektrického proudu.


Vlastní technologie

Základem fotovoltaického systému jsou fotovoltaické (FV) články seskupené do FV panelů, které jsou dále zapojeny do série, do tzv. stringů. Panely jsou instalovány na odolných nerezových konstrukcích, které jsou kotveny zemním vrutem.

Přes RDC sběrné krabice dochází k zachytávání vyrobeného proudu a jeho transportu po příslušné kabeláži do invertorů. Stejnosměrný proud vyrobený ve fotovoltaických panelech je pro účely dodávky do distribuční sítě třeba transformovat na střídavý proud předepsaných parametrů. K tomu dochází právě v invertorech, tzv. střídačích, odkud je elektřina vedena přes vnitřní VN rozvod přes čtyřcestný elektroměr na sloup vysokého napětí a dále do sítě distributora.

FVE Uherský Brod má instalovaný výkon 10.211 MWh.

Je organizována do několika trafostanic, které obsahují centrální invertory. Toto uspořádání umožňuje lepší řízení výroby a vyhodnocování provozních údajů než v případě decentrálních střídačů. Těch by byl při takto rozsáhlé instalaci příliš velký počet a docházelo by také k větším ztrátám na podstatně delším vedení kabelových drah.

Pro zpracování dat ze senzorů aktivních prvků elektrárny je vybudována vnitřní IP síť, která je přes bezdrátovou konektivitu vyvedena do veřejné sítě (Internetu). Je tak možno přistupovat prakticky odkudkoli na jednotlivé části technologie a zjišťovat jejich stav, konfigurovat, upgradovat řídící SW, odečítat zaznamenaná data nebo je vzdáleně řídit.

Pro účely archivace a vizualizace jsou data o výrobě a provozních stavech odesílána na server dodavatele hlavní technologie. S malým zpožděním je tak možno sledovat přesné grafy s výrobou, údaje z čidla osvitu, teploty nebo síly větru, zjišťovat anomálie až do úrovně jednotlivých stringů, případně vyhodnocovat stavové hlášky, které FVE technologie generuje.

Elektrárna je kvůli bezpečnosti rozvodové sítě vybavena rozhraním pro vzdálené řízení výkonu v pěti stupních a dále řízením účiníku (Cos-fí) pro možnost příslušných zásahů přímo z velínu distribuční společnosti.

Tato opatření pomáhají eliminovat případný nepříznivý vliv dodávky z tohoto typu výrobny z hlediska množství a kvality elektřiny. Hlavní části uvedené technologie dodal německý výrobce - společnost KACO new energy GmbH, solární panely pak společnost CEEG.

©2023
Provozovatel FVE Uherský Brod
Divalia a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, e-mail: info@divalia.cz, www.divalia.cz, telefon: +420 246 067 120, fax: +420 246 067 139